Brändi audit

Viin läbi brändi auditi, teostades brändi inventuuri. Auditi tulemuseks on kirjalik dokument brändi hetkeolukorra kohta koos soovituste ja ettepanekutega brändi positsiooni parandamiseks.

Kokkuvõttes annab brändi audit ülevaate brändi hetkeolukorrast, selle tugevustest ja nõrkustest ja positsioonist turul ning aitab brändi paremini teadlikult ja sihipäraselt juhtida.

Brändi inventuur uurib brändi identiteeti ehk kõike seda, mida ettevõte ise enda kohta avaldanud on ning millise pildi ta oma kommunikatsiooni (reklaamid, pressiteated, sotsiaalmeedia, kodulehekülg jms) ja muude turundusmeetmete (hind, tooted ja nende omadused, müügikohad) põhjal endast ja oma toodetest loonud on. Inventuuri läbiviimise meetodiks on intervjuud brändi juhi ja ettevõtte teiste juhtivtöötajatega, mida täiendab brändi ja tarbija kokkupuutepunktide vaatlus.

Brändi inventuur annab vastuse küsimusele, milliseid tooteid ettevõte hetkel pakub ning milline on nende turundus ja bränding. See hõlmab endas kõigi olemasolevate brändi elementide kirjeldamist ning hindamist. Lisaks võib eraldi vaadelda ja analüüsida konkureerivaid brände. Tulemuseks on ülevaade brändi identiteedi kooskõlast või vastuoludest kõikide vaadeldud toodete ja toetusmeetmete raames, tugevused ja nõrkused ning võimalused positsiooni parendamiseks.

Audit vastab küsimustele:

  1. Milline on sinu omandatud kuvand – millisena sinu kliendid sind näevad?
  2. Tegelikud ootused – mida kliendid sinu brändilt tegelikult ootavad?
  3. Millisena bränd ennast turul ise ette kujutab?
  4. Milline on tegelik soov brändi arendamisega?

Brändi auditist saadavad võimalikud kasud ettevõtte jaoks:
– brändi tugevuste ja nõrkuste väljaselgitamine;
– tarbijate ja nende eelistuste parem tundma õppimine;
– ülevaade brändi positsioonist turul;
– brändi kuvandi kindlaks tegemine kindla sihtgrupi ja/või laiema üldsuse hulgas;
– ühtne ja selgelt määratletud brändi identiteet;
– parem arusaam ja fookus brändi visioonist, missioonist ning väärtuslubadusest;
– konkurentsieelise ning eristumispunktide täpsem määratlemine ja sõnastamine;
– ühtlustatud ning efektiivsem turunduskommunikatsioon;
– teadlik ja sihipärane brändi juhtimine.